Skolotāji tiekas pieredzes stāstu darbnīcās Mācāmies kopā

Skolotāji tiekas pieredzes stāstu darbnīcās Mācāmies kopā
Papildināts 09.05.2013.

Ceturtdien, 9.maijā, Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (DZM IC) organizēja skolotāju pieredzes stāstu darbnīcas „Mācāmies kopā”. Darbnīcās vienkopus pulcējās un labās prakses piemēros dalījās skolotāji un skolu vadītāji, kas šajā mācību gadā, savstarpēji sadarbojoties, profesionāli pilnveidojušies un īsteno reālas pārmaiņas savās skolās. Pasākums notika LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, Zeļļu ielā 8, Rīgā.

DZM IC komanda visa mācību gada garumā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem un skolu vadītājiem praksē īstenojusi inovatīvas profesionālās pilnveides formas. Atšķirībā no tradicionālajiem kursiem un semināriem, šāda mācīšanās fokusēta uz praktisku darbību, analīzi, profesionālu refleksiju un skolotāju sadarbību.

Darbnīcās „Mācāmies kopā” vienkopus tikās gan tie skolotāji, kas iesaistījušies starptautiskajā pētniecības projektā PROFILES*, gan arī tie skolotāji un skolu vadītāji, kas regulāri darbojušies savas profesionālās darbības izpētes grupās jeb mācīšanās grupās. Mācīšanās grupu pamatā ir ideja par pārmaiņām skolotāja darbā, kas sekmē pārmaiņas arī skolēna darbībā un izaugsmi rezultātos. Analizējot savu darbu klasē, pedagogi izzina, kā veiksmīgāk īstenot pētnieciskos darbus, veicināt skolēna motivāciju mācībām un citus jautājumus, ko par prioritāriem savas darbības uzlabošanā  izvirzījuši paši skolotāji. Savukārt PROFILES projektā skolotāji komandās izstrādā un savās mācību stundās praksē izmēģina pētnieciskus darbus, kas balstās reālās dzīves saturā – akcentē saistību ar sadzīvi un tehnoloģijām, vides un sociālo tematiku. Skolotāju izstrādātie pētnieciskie darbi būs pieejami ikvienam skolotājam visā Latvijā.

Pieredzes stāstu darbnīcās un plakātu sesijās dalībnieki prezentēja sava darba rezultātus un panākumus, darbojoties "pa jaunam".

Programmā:

10.30. – 10.45  Atklāšana (238.aud.)
10.50 – 12.20   Pieredzes stāstu darbnīcas (paralēli)
                       PROFILES pētniecisko darbu veidošana
                       Skolas vadītājs – palīgs skolotājam mācoties
                       Mācīšanās grupa skolā 
                       Profesionālās darbības izpētes grupas
12.30 – 14.00    Inovatīvā pieredze plakātu sesijās
14.00 – 14.30    Noslēgums


*Latvijas Universitāte jau kopš 2010. gada decembra kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. PROFILES ietvaros skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, lai skolēni dabaszinātnes varētu apgūt aktīvi, izmantojot pētniecību un citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas. Projektu Latvijā koordinē LU Ķīmijas fakultāte un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.