Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju seminārs DZM IC

Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju seminārs DZM IC
Šī gada 19.jūnijā DZM IC projekta PROFILES ietvaros organizēja dabaszinātņu un matemātikas skolotāju semināru. Tajā pulcējās skolotāji, kuri ir ieinteresēti skolēnu pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošanā, paši veido un aprobē mācību un metodiskos materiālus. Seminārs notika LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, Zeļļu ielā 8, Rīgā.

Jau iepriekš esam ziņojuši, ka projektā PROFILES dabaszinātņu skolotāji kopā ar projekta ekspertiem – dabaszinātņu izglītības satura izstrādātājiem veido mācību un metodiskos materiālus, kas akcentē skolēnu motivācijas veidošanos un pilnveido pētnieciskās prasmes, mācot konkrēto tēmu sociāli nozīmīgā kontekstā. PROFILES skolotāji paši šos materiālus gan veido, gan aprobē savās mācību stundās. Pētniecisko darbu materiālus skolotāji uzlabo, tiekoties pēc to izmēģināšanas un apmainoties ar pieredzi par padarīto.

Seminārā LU doktorante Jeļena Volkinšteine iepazīstināja ar teorētiskām un pētījumos iegūtām atziņām par pētniecībā balstītu mācību procesu, analizējot piemērus  – dažādus uzdevumus no skolēnu izziņas darbības rakstura aspekta.  Ķīmijas un bioloģijas skolotāji dalījās pieredzē konkrētu uzdevumu izmantošanā klasē, kas gan saturiski, gan formas ziņā prasa atšķirīgu pieeju –  var ietvert vairāku mācību priekšmetu saturu, tiek sagaidīta elastīgāka mācību procesa plānošana, jo darbu īstenošana prasa laiku, kas pārsniedz vienu mācību stundu. 

Dalībnieki diskutējot grupās, analizēja konkrētus uzdevumu piemērus, ko ar tiem skolēni iemācās, kā šos uzdevumus iespējams pārveidot, lai veicinātu skolēnu augstāka līmeņa domāšanu.Plānots, ka skolotāji veidos jaunus pētniecisku uzdevumu piemērus, izmēģinās tos savās klasēs. Pēc tam šie uzdevumi kopā ar mācību procesa aprakstiem tiks publiskoti, lai tos varētu izmantot ikviens skolotājs.

Latvijas Universitāte jau kopš 2010. gada decembra kopā ar 19 valstu 21 partneriestādi īsteno  Eiropas Savienības 7. ietvarprogrammas Zinātne sabiedrībā (Science in Society, SiS) finansētu projektu PROFILES. Tā mērķis ir uzlabot dabaszinātņu izglītību skolās Eiropā. PROFILES ietvaros skolotāji pilnveido profesionālās kompetences, lai skolēni dabaszinātnes varētu apgūt aktīvi, izmantojot pētniecību un citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas. Projektu Latvijā koordinē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte un Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.