Elektroniski pieejamie atbalsta materiāli ir mūsdienīga iespēja katram skolotājam gan plānojot, gan īstenojot mācību procesu komplektēt katrai stundai nepieciešamos resursus atbilstoši savām vajadzībām.

Materiāli strukturēti pa tematiem, atbilstoši izstrādātajām mācību priekšmetu programmām matemātikā 7.–9. klasei, bioloģijā 7.–9. klasei, fizikā 8.–9. klasei, ķīmijā 8.–9. klasei.

Sasniedzamo rezultātu ceļvedi tematā – temata apguves plānojums pa stundām, izmantojama kā paraugs, piemērojot to konkrētas klases iespējām un vajadzībām.

Ikvienai stundai norādīti konkrēti sasniedzamie rezultāti. Uzdevumu piemēri ietver uzdevumus, kas izmantojami kā paraugi katra plānotā rezultāta sasniegšanai.

Pieejami demonstrējumu, laboratorijas un pētniecisko darbu apraksti.

Jūsu rīcībā arī plašs stundās izmantojamo vizuālo materiālu klāsts.

Orientēties visu izstrādāto atbalsta materiālu klāstā palīdzēs skolās pieejamā „Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam”.

Par pamanītajām kļūdām lūdzam informēt : dzmic@lu.lv! Piekļūt materiāliem, kas paredzēti reģistrētajiem lietotājiem, iespējams, autorizējoties elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase vai mācību sociālajā tīklā Mykoob!Lai piekļūtu materiāliem:
1. Jābūt E-klases vai Mykoob reģistrētajiem lietotājiem.
2. Jāpieslēdzas E-klasei vai Mykoob, ievadot savu E-klases lietotājvārdu un paroli.
3. Kad esat autorizējies, meklējiet ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" (dzm.lv) atbalsta materiālus.