Bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinetu aprīkojums

Piedāvājam sarakstu, kurā ietverts aprīkojums, norādot minimālo daudzumu, kas nepieciešams dabaszinātņu un matemātikas standartu prasību īstenošanai. Aprīkojuma saraksts veidots visiem dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem kopīgs, lai rosinātu dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotājus racionālai mācību aprīkojuma izmantošanai. Tā kā daudzas ierīces, piederumi un laboratorijas trauki ir nepieciešami visu dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvei, sarakstā ir norādīts minimālais skaits, kas nepieciešams skolā, kurā ir viens bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinets. Piemēram, sensorus izmantos visos dabaszinātņu mācību priekšmetos, bet tā kā tie netiks izmantoti katru stundu, tad sarakstā esam iekļāvuši tikai vienu komplektu, lai fizikas, bioloģijas, un ķīmijas skolotāji saskaņo to izmantošanu. Piedāvājam arī pilotskolā piegādātā aprīkojuma dažus fotoattēlus.

1. Nepieciešamais aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas mācību satura īstenošanai vidusskolā

1.1. IT un ierīces, kuras ir savietojamas ar IT

1.2. Ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā skolēniem

1.3. Nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā

1.4. Laboratorijas trauku komplekti eksperimentu sagatavošanai un veikšanai bioloģijā, dabaszinībās, fizikā un ķīmijā

1.5. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā, dabaszinībās un bioloģijā

1.6. Modeļi, kolekcijas un preparātu komplekti

1.pielikums. Demonstrējamo mikroskopisko preparātu komplekts
2.pielikums. Mikroskopisko preparātu komplekts skolēniem

2. Ieteicamais papildus aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas mācību satura īstenošanai vidusskolā

3. Aprīkojums fotoattēlos

Ieteikumi dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetiem paredzēto mācību un sagatavošanas telpu labiekārtošanai

Lai sekmīgi īstenotu jauno dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu standartu prasības, liela nozīme ir sakārtotai mācību videi. Plānojot veikt dabaszinātņu un matemātikas kabinetu labiekārtošanu, jāievēro sekojoši noteikumi:

Labiekārtojot dabaszinātņu un matemātikas mācību un sagatavošanas telpas jāievēro:

  • MK noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” (27.12.2002.);
  • MK noteikumi Nr. 82. punkts nr. 5.4. „Ugunsdrošības noteikumi” (17.02.2004.);
  • MK noteikumi Nr. 187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”(30.05.2000.).

Jaunais aprīkojums fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetos ir saistīts ar elektroenerģijas patēriņu. Esam aprēķinājuši, ka laboratorijas darba laikā ierīču kopējā jauda varētu būt 3 kW, bet šajos aprēķinos nav iekļautas apgaismojuma un citu elektroierīču jaudas, ja tādas tiek izmantotas.

1. Bioloģija

1.variants. Bioloģijas kabinets + sagatavotava blakus telpā


2.variants. Klases telpa + bioloģijas laboratorija + sagatavotava blakus telpā


2. Fizika

1.variants. Fizikas kabinets + sagatavotava blakus telpā

2.variants. Klases telpa + fizikas laboratorija + sagatavotava blakus telpā

3. Ķīmija

1.variants. Ķīmijas kabinets + sagatavotava blakus telpā

2.variants. Klases telpa + ķīmijas laboratorija + sagatavotava blakus telpā


4. Dabaszinību kabinets

5. Matemātikas kabinets

6. Kabineti fotoattēlos